Hydrogenační zpracování

Klíčovou inovací navrženého technologického řešení je zušlechtění bio-oleje, který je produktem ablativní rychlé pyrolýzy (AFP), prostřednictvím jednostupňového mírného hydrogenačního zpracování (mild-HDT) v přítomnosti speciálně uzpůsobeného katalyzátoru. Je očekáváno, že navrženým postupem dojde k cílené stabilizaci a částečnému zušlechtění AFP bio-oleje na obnovitelné meziprodukty (bio-based intermediates, BioMates), které budou přímo uplatnitelné ve stávajících konvenčních konverzních jednotkách jako spolu-nástřiky z obnovitelných surovin. Tento postup, ve srovnání s nejmodernějším vícestupňovým hydrogenačním zpracováním, přináší několik výhod. Jedná se zejména o značné snížení spotřeby vodíku, které dle odhadů přispěje nejméně k 70-ti % poklesu nákladů na zpracování pyrolýzního bio-oleje ve srovnání s konvenčním přístupem.
Vývoj speciálně uzpůsobeného katalyzátoru a jeho předběžné testování bude provádět RANIDO a VŠCHT; optimalizace a validace procesu bude provedena v CERTH.
European Commission  Tento projekt je financován z prostředků výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 727463.

This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can click more. more