About us

Projekt BioMates usiluje o spojení inovativních technologií na zpracování biomasy 2. generace s cílem dosažení hospodárné výroby meziproduktů, které mohou být využity jako dostupné obnovitelné suroviny ve stávajících ropných rafinériích současně s konvenčními nástřiky. Výsledný koncept BioMates umožní 1) prostřednictvím snížení nároků na fosilní energii snížení výrobních nákladů, 2) využitím dostupné rafinérské kapacity minimalizaci investičních nákladů a 3) zvýšení obsahu biosložek v motorových palivech.

BioMates Process

Koncept BioMates zahrnuje inovativní technologie na zpracování nepotravinářské, nekrmné a odpadní biomasy, mezi nimiž hrají klíčovou roli zejména ablativní rychlá pyrolýza (AFP) a jednostupňové katalytické hydrogenační zpracování (mild-HDT). Dalšími inovativními kroky jsou zakomponování in-line katalyzátoru na úpravu produktů rychlé pyrolýzy a přesné doladění vlastností meziproduktů BioMates, které vedle zvýšení účinnosti a snížení nákladů technologie BioMates přináší také vyšší kvalitu, spolehlivost a konkurenceschopnost technologie. Začleněním moderní technologie na výrobu vodíku na bázi obnovitelných zdrojů, jeho elektrochemické komprese, a optimalizace spotřeby energie dochází pak k dovršení komplexního technologického přístupu, který přinese zvýšení udržitelnosti a snížení závislosti na fosilní energii.


Navržená technologie cílí na efektivní přeměnu rostlinných odpadů a nepotravinářských nekrmných rostlin (sláma, rychle rostoucí podrosty jako např. ozdobnice), jež jsou běžně označovány jako biomasa 2. generace, na vysoce kvalitní obnovitelné meziprodukty (BioMates), jejichž vlastnosti jsou v souladu s požadavky konvenčních konverzních jednotek provozovaných v rafinériích ropy a umožňují tak jejich přímou a neriskantní integraci do rafinérií, která povede k výrobě hybridních paliv.

With European Commission support

Dosažení ambiciózních cílů v oblasti klimatu a energetiky pro období 2020 – 2030 (COM/2014/015 final) zásadně souvisí se základními rozměry současné rámcové strategie k vytvoření odolné energetiky Evropské unie (COM/2015/080 final), jimiž jsou bezpečnost zásobování energiemi a solidarita, nízkouhlíkaté hospodářství a plně integrovaný a konkurenceschopný evropský trh s energiemi. S ohledem na tuto strategii podpořila Evropská komise, prostřednictvím programu Horizont 2020 a v souladu s cíli výzvy LCE-08-2016-2017 call, projekt BioMates částkou 5,9 mil. Euro, aby ověřil navrženou inovativní technologickou cestu dekarbonizace motorových paliv. Technologický koncept projektu BioMates, který bude demonstrován na pilotních jednotkách za podmínek blízkým reálnému prostředí (na úrovni technologické připravenosti 5), umožní vývoj integrovaného, udržitelného a ekonomicky opodstatněného projektového záměru včetně strategie jeho komerčního i sociálního využití.

Obsah této webové stránky odráží pouze názor autorů. Evropská komise a Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA), reprezentující Evropskou komisi v rámci tohoto projektu, nejsou odpovědné za použití informací, které jsou zde uvedeny.

European Commission  Tento projekt je financován z prostředků výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 727463.

This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can click more. more