Ekonomické cíle

Rozšíření surovinové základny biomasy účinným využitím přírodních zdrojů (konvenční a nové/pokročilé zdroje biomasy 2. generace), včetně odpadní (sláma) a nepotravinářské a nekrmné biomasy (ozdobnice)

Zlepšení ekonomických přínosů v porovnání s fosilními palivy snížením závislosti na ropě a souvisejících cenových fluktuací a snížením požadavků na přimíchávání konvenčních biopaliv za účelem splnění EU/národních cílů.

Zlepšení ekonomických přínosů v porovnání s konvenčními biopalivy díky příznivější energetické bilanci dosažené optimální procesní integrací, využitím přebytků energie a nosičů energie z rafinérií a minimalizací kapitálových investicí vzhledem k tomu, že technologie nebude poskytovat drop-in biopaliva (kapalné bio uhlovodíky, jejichž vlastnosti jsou rovnocenné ropným palivům a jsou plně kompatibilní s existující ropnou infrastrukturou), ale obnovitelné meziprodukty (BioMates), které budou dále zušlechťovány v rámci ropných rafinérií společným zpracováním s nástřiky/meziprodukty fosilního původu.

Proniknutí na trhy poskytnutím uceleného obchodního plánu, který vychází nejenom z tradičních metodik, ale zahrnuje také posouzení udržitelnosti (z pohledu životního prostředí, sociálních podmínek a zdraví) s cílem pokrytí celého hodnotového řetězce.

European Commission  Tento projekt je financován z prostředků výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 727463.

This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can click more. more